تعیین دبیر برای کلاس در سناد

مدیران محترم با توجه به شکل زیر نسبت به ثبت کد ملی آموزگاران برای هر کلاس در سناد اقدام نموده و می توانید بعد از ثبت کد ملی لیست کلاسی را نیز جهت استفاده همکاران چاپ نمایید

توجه کنید که در صورتی که بعد از کلیک کردن روی

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع

فرم های ارزشیابی سال 96-97

احتراما، دستورالعمل وفرمهای ارزشیابی مجددا به صورت ایکسل   سال تحصیلی 96-97 به پیوست ارسال می گردد  مدیران محترم مدارس عنایت داشته باشد که همکاران با فرم های جدید ارزشیابی خواهند شد ومدیران محترم ارزشیابی ها تا تاریخ 97/6/15 تکمیل کرده وبه واحد امور اداری تحویل دهند

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
ارزشیابی

پروژه مهر 97

با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد،به پیوست شیوه نامه پروژه مهر 97 ،جهت اطلاع و برنامه ریزی لازم ارسال می گردد. با توجه به اهمیت موضوع انتظـار می رود بـا تلاـش و برنامه ریزی بموقع و ابتکـاری همکـاران در سـطح مدارس، امسال هم

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
برنامه ریزی